herbal tincture Chinese medicine

Honeysuckle & Forsythia/Yin Qiao San Tang - Classic Chinese Herbal Formula

  • $16.99
    Unit price per 


Honeysuckle & Forsythia/Yin Qiao San Tang - Classic Chinese Herbal Formula 
STRONG 2:1 EXTRACT 
Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%), 
Honeysuckle/Lonicera flower (jin yin hua), Forsythia fruit (lian qiao), Platycodon root (jie geng), Burdock seed (niu bang zi), Soybean prepared (dan dou chi), Phragmitis rhizome (xian lu gen), Licorice raw root (gan cao), Bamboo leaf (dan zhu ye), Schizonepeta herb (jing jie), Mint herb (bo he).
Manufacturer: Golden Lotus Herbs